Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Algemene regeling

Er zijn 3 scenario's:

 1. De ontslagen bediende moet een opzeggingstermijn presteren.
 2. De bediende is ontslagen met een verbrekingsvergoeding.
 3. De ontslagen bediende gaat van een opzegginstermijn naar een verbrekingsvergoeding.

1. U moet een opzeggingstermijn presteren van minstens 30 weken

De ex-werkgever moet u binnen de 4 weken na aanvang van de opzeggingstermijn schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen.  Doet hij dit niet, hebt u 4 weken de tijd om hem in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist u binnen de 4 weken om dit al dan niet te aanvaarden.

Formaliteiten
U beslist om het outplacement te volgen, dan bezorgt u binnen de 4 weken aan Cevora het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd, samen met het volledige ingevulde inschrijvingsformulier of u vult het online inschrijvingsformulier in. Hierbij voegt u een kopie van de ontslagbrief evenals een kopie van het laatste contract of de C4.

Wie komt in aanmerking?

Alle bedienden werkzaam (voltijds of deeltijds) in een bedrijf van het PC200 die niet ontslagen zijn om dringende redenen.

Wat biedt Cevora aan?
Outplacement 60 uren in 12 maanden:  60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden waarbij het sollicitatieverlof gebruikt wordt voor deelname aan het outplacement.

Hoeveel kost dit?
Deze dienst is volledig gratis.   

2. U  wordt ontslagen met een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken loon

De werkgever moet u binnen de 15 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen.  Doet hij dit niet, hebt u 39 weken de tijd om hem in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist u binnen de 4 weken om dit aanbod via Cevora al dan niet te aanvaarden.  

De werkgever biedt u het programma van Cevora aan gebaseerd op de waarde van 1/12de van het wettelijk bepaald jaarloon (categorie 1, 2 of 3) en u aanvaardt dit aanbod.

Formaliteiten
U bezorgt binnen de 4 weken het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier aan de werkgever terug.  Deze laatste stuurt dit door naar Cevora.

Wie komt in aanmerking? 
Alle bedienden werkzaam (voltijds of deeltijds) in een bedrijf van het PC200 die niet ontslagen zijn om dringende redenen.

Wat biedt Cevora aan?
We onderscheiden 3 categorieën, gebaseerd op de waarde van 1/12de van het wettelijk bepaald jaarloon van de ontslagen bediende. Elke categorie bevat 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden, deels in groep en deels individueel.
Deeltijds : indien toekomstige wetgeving een proratisering van de 60 uren zou voorzien, zal de ontslagbegeleiding geproratiseerd worden in functie van het deeltijds arbeidsregime.

Hoeveel kost dit?
Deze dienst is betalend, zowel voor de werkgever als voor u. 

 • Voor de werkgever: 

  Hij betaalt aan het Sociaal Fonds 1/12de van het wettelijk bepaald jaarloon met een minimum van € 1800 en een maximum van € 5500.  Is uw arbeidsregeling deeltijds, wordt de minimum- en maximumvork herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk.
 • Voor u:

  De verbrekingsvergoeding waarop u recht hebt stemt overeen met de duur van de opzeggingstermijn van minstens 30 weken waarop 4 weken worden aangerekend. Vanaf 1/1/2016 wordt altijd 4 weken aangerekend op de verbrekingsvergoeding.

  U ontvangt van Cevora een kostenvergoeding van € 70 per effectief voltooide fase van 20 uren met een maximum van € 210 voor het volledige traject.

3. U gaat van ontslag met een te presteren opzegtermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding.

In bepaalde gevallen beslissen de werkgever en de werknemer om de overeenkomst van een werknemer die zijn opzeggingstermijn presteert te beëindigen. In dat geval gaat men van een ontslag met opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding, ongeacht de resterende te presteren opzeggingstermijn.

Formaliteiten:
 • De werkgever brengt Cevora op de hoogte van de wijziging (= beëindiging van de overeenkomst na het presteren van een deel van de opzeggingstermijn).
 • Cevora bezorgt aan de werkgever de gegevens voor de berekening van het bedrag dat is verschuldigd voor de resterende outplacementbegeleiding. Het bedrag is een deel van de 4 weken (28 dagen) vebrekingsvergoeding, berekend volgens de formule van de RVA, waarbij X overeenkomt met het aantal al gevolgde uren: 28 – (X/60) * 28. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie van de werknemer:
  • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd. De werknemer heeft maximaal 20 uur outplacement gevolgd. Hij moet nog minstens 40 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (20/60) * 28 = 18,6 = 19 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd. De werknemer heeft maximaal 40 uur outplacement gevolgd. Hij moet nog minstens 20 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (40/60) * 28 = 9,3 = 10 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de derde module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. In dat geval wordt geen betaling gevraagd of aanvaard door Cevora. De werknemer blijft de collectieve outplacementbegeleiding volgen waarmee hij is gestart.
 • De werkgever betaalt het berekende bedrag (na controle door Cevora) aan het Sociaal Fonds.
 • In de volgende module gaat de werknemer naar het stelsel met verbrekingsvergoeding, met een combinatie van collectieve en individuele begeleiding. Er zijn twee mogelijkheden:
 • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. Tijdens modules 2 en 3 heeft de werknemer recht op individuele uren, afhankelijk van de categorie.
 • De werknemer volgde  outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. Tijdens module 3 heeft de werknemer recht op individuele uren volgens de categorie.


Asset 1