Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Nuntio Articles

Bijzondere regeling

De opzeggingstermijn/verbrekingsvergoeding bedraagt minder dan 30 weken en u bent minstens 45 jaar oud

Verplicht!
U moet zich na ontvangst van het aanbod door de ex-werkgever binnen de maand bij Cevora inschrijven. Indien de werkgever geen outplacementaanbod gedaan heeft binnen de termijn van 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bent u verplicht dit rechtstreeks schriftelijk aan Cevora vzw te vragen. Dat kan tot uiterlijk 6 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Indien u weigert mee te werken of een geldig aanbod niet aanvaardt of er niet op reageert, kan u bestraft worden in het kader van de werkloosheidsreglementering.  Hetzelfde geldt wanneer u niet de professionele begeleiding vraagt waar u recht op hebt.  

Formaliteiten
U bezorgt binnen de 4 weken het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd aan Cevora, samen met het volledige ingevulde inschrijvingsformulier (of u vult het online inschrijvingsformulier in). Hierbij voegt u een kopie van de ontslagbrief evenals een kopie van het laatste contract of de C4.

Wie komt in aanmerking?
Alle bedienden die werkzaam zijn in een bedrijf van het PC200 die :

  • minstens 1 jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag,
  • 45 jaar of ouder zijn op het moment van de kennisneming van het ontslag,
  • niet ontslagen zijn om dringende redenen. 
Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.    

Wie komt niet in aanmerking?

Ontslagen bedienden die:

  • minder dan halftijds werken (*).
  • Niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (een beroepsverleden van 38 jaar hebben of 58 jaar oud zijn op het einde van de niet-verlengde opzeggingstermijn of op het einde van de termijn gedekt door de verbrekingsvergoeding) (*).
  • Pensioengerechtigd zijn .
(*) Indien de ontslagen bediende echter uitdrukkelijk outplacement vraagt aan de ex-werkgever, moet die hierop ingaan. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren uiterlijk 2 maanden na de kennisgeving van het ontslag.

Wat biedt Cevora aan?
Outplacement  45+:  60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden

Tijdens de opzeggingstermijn
De werkgever en u kunnen, in onderling overleg, beslissen om de outplacementbegeleiding reeds aan te vatten tijdens de te presteren opzegtermijn. De uren van de begeleiding worden dan afgetrokken van de afwezigheidsdagen om een nieuwe betrekking te zoeken (bepaald door art. 41 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Hoeveel kost dit?
Deze dienst is volledig gratis.
Asset 1